Latest Press Releases

COVID-19 pandemic: MTU Aero Engines AG suspends operations at several facilities (Polish version below)

  • Thorough preparation for a three-week pause in operations due to instable material supply
  • The company’s contribution to slowing the spread of the virus
  • Manufacturing facilities to close first, followed by MRO facilities

Munich, March 23, 2020 – In the face of the coronavirus pandemic (COVID-19), MTU Aero Engines AG will temporarily suspend a large proportion of operations across several facilities in Europe. In doing so, the company is taking into account the interruptions in material supply that have begun. At the same time, it is doing its part to protect employees and contain the spread of the virus. In the areas that are required to stay operational, the company has enforced measures to protect its employees from infection.

The temporary suspension will first affect MTU’s manufacturing facilities in Munich, Germany, and Rzeszów, Poland, where engines are assembled or engine components manufactured. Activities will be ramped down by the end of the week in a coordinated approach. Operations are expected to be suspended for three weeks from Monday, March 30.

A week later, the company will suspend operations at its engine maintenance, repair and overhaul (MRO) facilities in Hannover and Ludwigsfelde, near Berlin. By deferring this slightly, the company will be able to complete shop visits and ensure an organized start to the suspension. Operations at these facilities are expected to be reduced to an absolute minimum for three weeks, the company will remain available to its customers.

“MTU is known for reliability. These measures will be closely coordinated with our customers and partners, as is customary for the intense international cooperation within the aviation industry,” said CEO Reiner Winkler. “We have been calm, united and resolute while withstanding the first phase of this crisis. In the coming phase and during the ramping back up of facilities, we will rely on the ability and extensive experience of our employees.”

The management team is continually monitoring the situation and will introduce further measures, should this be necessary. At the same time, they will make goal-oriented decisions to minimize any economic impact and to ensure the company’s financial strength.

About MTU Aero Engines
MTU Aero Engines AG is Germany's leading engine manufacturer. The company is a technological leader in low-pressure turbines, high-pressure compressors, turbine center frames as well as manufacturing processes and repair techniques. In the commercial OEM business, the company plays a key role in the development, manufacturing and marketing of high-tech components together with international partners. Some 30 percent of today’s active aircraft in service worldwide have MTU components on board. In the commercial maintenance sector the company ranks among the top 3 service providers for commercial aircraft engines and industrial gas turbines. The activities are combined under the roof of MTU Maintenance. In the military arena, MTU Aero Engines is Germany's industrial lead company for practically all engines operated by the country's military. MTU operates a network of locations around the globe; Munich is home to its corporate headquarters. In fiscal 2019, the company had a workforce of more than 11,000 employees and posted consolidated sales of more than 4.6 billion euros.

 

POLISH VERSION:

Pandemia COVID-19: MTU Aero Engines AG zawiesza dzia?ania operacyjne w kilku zak?adach

  • Pog??bione przygotowania do 3 tygodniowego okresu przerwy w dzia?aniach operacyjnych ze wzgl?du na niestabiln? sytuacj? w zakresie dostaw materia?ów
  • Dzia?anie firmy na rzecz spowolnienia rozprzestrzeniania si? koronawirusa  
  • Zak?ady produkcyjne zamkni?te w pierwszej kolejno?ci, nast?pnie zak?ady MRO

Monachium, 23 marca 2020 – w obliczu pandemii (COVID-19), MTU Aero Engines AG zawiesi czasowo wi?ksz? cz??? dzia?ań operacyjnych w wielu zak?adach w Europie. Decyzja podj?ta zosta?a maj?c na uwadze trudno?ci jakie zacz??y si? pojawia? w dostawach materia?ów.

Jednocze?nie kroki takie zosta?y podj?te, aby chroni? pracowników i powstrzyma? rozprzestrzenianie si? wirusa. W obszarach, w których wymagane jest utrzymanie dzia?alno?ci operacyjnej, wprowadzone zosta?y ?rodki niezb?dne, aby zabezpieczy? pracowników przed zara?eniem.

Czasowe zawieszenie dzia?alno?ci w pierwszej kolejno?ci obejmie zak?ady w Monachium
i w Rzeszowie, zajmuj?ce si? monta?em silników i produkcj? komponentów do silników lotniczych. Skoordynowane wstrzymanie prac nast?pi do końca tygodnia. Okres zawieszenia dzia?alno?ci operacyjnej ma potrwa? 3 tygodnie, zaczynaj?c od poniedzia?ku 30 marca.

Tydzień pó?niej firma zawiesi dzia?alno?? w zak?adach MRO w Hanowerze i Ludwigsfelde, które zajmuj? si? wy??cznie serwisowaniem i napraw? silników.  Umo?liwi to zakończenie bie??cych prac oraz zapewni w?a?ciwe przygotowanie do okresu przestoju operacyjnego.  Dzia?ania w tych lokalizacjach zostan? ograniczone do minimum przez okres trzech tygodni, ale pozostan? dost?pne dla swoich klientów.

 ?MTU znane jest z niezawodno?ci. Ze wzgl?du na ?cis?? wspó?prac? mi?dzynarodow? w bran?y lotniczej, dzia?ania te s? podejmowane w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami i partnerami", powiedzia? prezes Zarz?du Reiner Winkler. Pierwsz? faz? tego kryzysu przeszli?my spokojnie, z wielk? spójno?ci?, a jednocze?nie w sposób zdecydowany. W nadchodz?cej fazie i podczas pó?niejszego ponownego uruchomienia b?dziemy polega? na umiej?tno?ciach i  wielkim do?wiadczeniu naszych pracowników.”

Zarz?d stale monitoruje sytuacj? i b?dzie podejmowa? kolejne kroki, je?li b?d? one niezb?dne. Jednocze?nie podejmowa? b?dzie decyzje ukierunkowane na osi?gni?cie za?o?onych celów, aby zminimalizowa? wszelkie wp?ywy sytuacji ekonomicznej i zapewni? stabiln? sytuacj? finansow? firmy.
 

Informacje o Grupie MTU

MTU Aero Engines AG jest wiod?cym producentem silników lotniczych w Niemczech. Firma jest technologicznym liderem w zakresie turbin niskiego ci?nienia, spr??arek wysokiego ci?nienia, ram centralnych pomi?dzy turbin? wysokiego a niskiego ci?nienia, a tak?e procesów produkcji oraz napraw. Przedsi?biorstwo odgrywa kluczow? rol? w rozwoju, produkcji i dostarczaniu wysoko zaawansowanych komponentów dla programów cywilnych do pierwszej zabudowy (OEM) we wspó?pracy z mi?dzynarodowymi partnerami. Oko?o 30 procent statków powietrznych w czynnej s?u?bie na ca?ym ?wiecie, wyposa?onych jest w podzespo?y wyprodukowane przez Grup? MTU.

W zakresie cywilnego serwisowania i napraw, MTU Maintenance jest jednym z 3 najwi?kszych na ?wiecie dostawców us?ug w zakresie silników lotniczych oraz przemys?owych turbin gazowych. W bran?y wojskowej, MTU Aero Engines AG jest w Niemczech partnerem systemowym dla niemal wszystkich lotniczych jednostek nap?dowych si? zbrojnych kraju. MTU posiada lokalizacje na ca?ym ?wiecie, z siedzib? g?ówn? w Monachium. W roku podatkowym 2019, MTU liczy?a oko?o 11.000 pracowników, za? jej sprzeda?  skonsolidowana osi?gn??a ponad 4,6 mld euro.

 

Eckhard Zanger
Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs
Phone: +49 89 1489 9113
Fax: +49 89 1489 2172
[email protected]mtu.de
Markus W?lfle
Director Corporate Communications
Phone: +49 (0)89 1489 8302
Cell: +49 (0)151-174 15 084
[email protected]mtu.de